Obvestila januar 2018

SVETI TRIJE KRALJI

Najpomembnejši praznik v januarju je praznik svetih treh kraljev. Ta praznik obeležuje dogodek, ko so trije kralji (modreci) obiskali Jezusa v jaslicah, ter mu darovali kadila, mire in zlata. Hagiografija poroča, da so bili to v bistvu trije modreci, ki so preko preučevanja prerokb prišli do spoznanja, da se bo v Betlehemu rodil Božji otrok. Ta podatek nam pove, da so tudi v drugih religijah in veroizpovedih do takratnega časa napovedovali čudežen dogodek rojstva Božjega otroka. Dejansko se velike zgodbe iz Svetega pisma pojavljajo tudi v drugih kulturah, tradicijah in veroizpovedih. Ta praznik nam torej sporoča tudi, da naša vera ni ravno iz trte izvita. In če imajo trije tujci, trije pogani, toliko moči in vere, da gredo in se dobesedno ponižajo pred Božjim sinom, to za nas ne bi smel biti tabu.

Svete tri kralje je po poti vodila zvezda. Sledili so zvezdi in prišli do Betlehema. Naj Vam v letošnjem letu življenjsko pot osvetljuje luč vere, upanja in ljubezni.

Sveti trije kralji nas bodo tudi letos obiskali in sicer pri obeh mašah v nedeljo 7.1.2018.


SAMO EN STEBER JE

na katerem stoji vsaka skupnost, ne samo krščanska. Temu stebru pravimo poslušnost ali pokorščina. Ta beseda ni popularna niti pri tistem, ki jo izgovarja, niti pri tistem, ki jo sliši. Toda brez te besede ni nobene skupnosti. Vsi moramo biti nekomu ali nečemu poslušni, če želimo živeti v skupnosti. Vsaka skupnost ima svoja pravila in svoje zakone, ki jih je potrebno spoštovati in upoštevati, ker drugače to ni več skupnost, naj bo to katerekoli religije ali političnega sistema. Kristjani imamo to srečo, da moramo spoštovati najprej Božje, nato Cerkvene zapovedi, nato državne predpise in zakone, nato pa še predpise in zakone društev in strank, ki jim pripadamo. Največkrat si te zapovedi ne nasprotujejo, včasih pa je potrebno malce manevriranja, da uspemo doseči, da je volk sit in koza cela.

V avtobiografiji slovenskega pisatelja Franca Saleškega Finžgarja, beremo, o vzkliku nekega oficirja, ko mu je pisatelj odvrnil, da je škofu obljubil poslušnost in da zato gre iz župnije, ki jo je imel rad in kjer so ga imeli radi. Oficir je vzkliknil: »Če bi vojska imela tako poslušne vojake, kakor ima Cerkev duhovnike, ne bi nikoli izgubili nobene vojne!«

Sveto Favstino Kowalsko so v času njenega življenja v njeni redovni skupnosti imeli za malce čudno, histerično žensko. V njenem življenjepisu beremo, da so z njo včasih ravnali slabše, kakor z živino, ki je bila v samostanskem hlevu. Toda Favstina ni nikoli napravila ničesar iz neposlušnosti. Jezus je celo zahteval, da preden izpolni Njegovo voljo, dobi dovoljenje od prednice. Njegova volja se je vedno izpolnila po volji Favstinine prednice.

Bog nam govori na različne načine: preko Božje Besede, preko zakramentov, preko bogoslužja, preko molitve, ter tudi preko naših bližnjih, preko naših predstojnikov. Lahko delamo dobra dela od jutra do večera, lahko imamo čudovito pastoralno dejavnost, lahko prirejamo sestanke, srečanja itd., itd., če nismo poslušni glasu Boga, ki se razodeva preko Cerkve, preko Cerkvenih predstojnikov, nismo nič napravili. Zato so katoličani od posameznikov do različnih skupin, kot so to Skavti, Prenova v Duhu, Neokatehumeni, veroučenci, kateheti, zakonske skupine, katoliška društva  itd. poslušni svojim predstojnikom. V okviru in moči svoje vere.

Kajti, kaj pa je vera drugega, kakor poslušnost? Abraham je bil poslušen veri in je šel v obljubljeno deželo. Svetniki so postali svetniki, ker so bili poslušni Bogu, ki se razodeva preko Cerkve. Duhovnik pride na neko župnijo in gre iz župnije, če mu je to všeč ali ne, zgolj iz poslušnosti svojemu škofu ordinariju.

Poslušnost pa je tudi zvestoba. Zakonca sta poslušna drug drugemu in sta si zvesta v obljubi v dobrem in slabem. Otroci so poslušni svojih staršem in so jim zvesti. Duhovnik ali škof tudi ne zapustita svoje škofije, župnije vsakič ko nekaj zaškrta. Ker sta zvesta poslušnosti, ki sta ju obljubila.

Ko smo poslušni Cerkvi, smo poslušni Bogu, ne glede na to, kakšen osebek bodisi stoji pred oltarjem ali sedi na škofovem sedežu. Kajti Bog je tisti, ki vodi Cerkev. In ko smo poslušni smo lahko zvesti, oz kakor pravi psalmist: »Dobrota in zvestoba se bosta srečali, pravičnost in mir se bosta poljubila. Iz zemlje bo pognala zvestoba, z nebes bo gledala pravičnost.« (Ps 85,11-12) Ko bo iz naših zemeljskih src in življenja pognala zvestoba, bo z nebes pogledala pravičnost. Ko smo zvesti smo poslušni in takrat delamo dobra dela, kajti ko se odpovemo svoji volji in sprejmemo voljo predstojnika, sprejmemo voljo Boga, kajti »»Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: »Gospod, Gospod,‹ ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 7,21) In katoličani verujemo, da se Bog razodeva preko Cerkve. Prosimo Boga, da bomo uspeli v poslušnosti, ker je to pot evangelija.

 

ŽUPNIJSKA STATISTIKA

do 16.12.2017

je 21 otrok prejelo sveti krst
je 13 otrok prejelo zakrament prve spovedi in svetega obhajila.
je 12 otrok prejelo zakrament svete birme
sta 2 parov prejelo zakrament svetega zakona (poročenih v župniji Dolenja vas)
je 19 duš prejelo zakramental cerkvenega pogreba.

Najsvetejši zakrament  je bil izpostavljen v  češčenje vsak četrtek, vsako nedeljo (razen v poletnem času), dodatno vsako sredo v adventu, obhajali smo 52 ur Božjega usmiljenja,

Pomembnejši dogodki v letu 2017:

  • kmečke igre
  • pokop žrtev medvojnega in povojnega nasilja
  • opravili smo romanje na Brezje za nove duhovne poklice
  • žegnanja,
  • blagoslovi konj na dan sv. Štefana, hlevov na dan sv. Lenarta, čebelnjakov na dan sv. Ambroža,

V letu 2017 smo opravili naslednja večja vzdrževalno/obnovitvena dela

  • prenovila se je veža v pastoralnem delu župnišča (spodaj), prebelila se je kurilnica v župnišču
  • napravila se je korna ograja v župnijski cerkvi
  • začeli smo z prenovo podružnične cerkve svetega Vida v Rakitnici.

 

V letu 2018 se načrtuje (če bo to v Božjem načrtu bomo še videli) nadaljevanje prenove podružnične cerkve svetega Vida v Rakitnici. Do sedaj je bil zamenjan dosedanji omet z sanirnim ometom. Sedaj se čaka projektna dokumentacija za obnovo električne napeljave, ter projekt drenaže okoli cerkve, ter usklajevanje z Zavodom za spomeniško varstvo. Prebivalcem Rakitnice hvala za potrpežljivost vsem pa za pomoč pri obnovi cerkve svetega Vida. V mesecu januarju naj bi se uredilo tudi zvonjenje v župnijski cerkvi. Preostali trije zvonovi bodo dobili nove kemblje, tako bodi ti trije dragoceni bronasti zvonovi lepše zvonili. Ker so ti trije zvonovi izdelani okoli leta 1850 (še iz Samassove železarne) je potrebno zamenjati tudi nekaj nosilne konstrukcije. Na koncu naj bi zvonovi dobili novo pogonsko mehanizacijo, vsi trije zvonovi bodi sinhrono zvonili (do sedaj en zvon ne obratoval), ter ustvarjali čudovito glasbo, za dušo in srce.

 

FINANČNO POROČILO DO 12.12.2017

Hvala vsem, ki velikodušno darujete svoje darove pri nedeljskih puščicah, ofrih in drugih priložnostih. Zato Vas želim seznaniti, kako so bili ti darovi tekom leta porabljeni.

Znesek vseh darov in drugih prihodkov znaša: 51.526,66 € (lansko leto: 43.547,76 €)

Darovi z naslova nedeljskih in prazničnih puščic (vključno z ofri ob žegnanjih, ter na prvo nedeljo v mesecu): 28.654,04 € (lansko leto: 23.357,51 €)

Darovi iz nabiralnikov: 3.644,11 € (lansko leto: 2.018,76 €)

Darovi iz drugih puščic (pogrebi, poroke, MIVA itd.): 3.990,96 € (lansko leto: 9.718,88 €)

Darovi posameznikov in podjetij, odprodaja hlodovine za obnovo Rakitnice, kot zvonov: 15.237,55 € (lansko leto: 8.452,61 €)

Vsi odhodki župnije znašajo: 25.292,49 € (lansko leto: 29.955,86 €)

Elektrika (vse cerkve in stavbe): 1.639,5 (lansko leto: 2.114,63 €)

Pastoralna dejavnost (učbeniki, oznanila, verski tisk, paramenti za bogoslužje, cerkvena oprema itd.): 8.017,22 (lansko leto: 9.236,60 €)

Obveze oddane na nadškofijo: 1.116,62 (lansko leto:1.433,74 €)

Honorarji za duhovnike v času duhovne obnove: 300,00 €

Honorarji za škofa pri pokopu žrtev iz Žiglovice in Konfina: 120,00 €

Vzdrževanje (vseh cerkva in drugih stavb, obnove, beljenje, kemblji): 7.674,95 (lansko leto 12.321,96 €)

Administrativni stroški: 310,62 (lansko leto:119,60 €)

Takse, davki itd.: 15,96 (lansko leto: 45,46 €)

Zavarovanje: 640,97 (lansko leto: 311,42 €)

Računovodstvo: 1.700,72 (lansko leto: 1.342,00 €)

Varovanje: 1.787,96 (lansko leto:1.507,24 €)

Voda in komunalne storitve: 509,77 (lansko leto: 338,28 €)

Prispevki (RTV, gozd. zborn., itd.): 408,23 (lansko leto: 286,63 €)

Stroški bančnega poslovanja: 418,08 (lansko leto: 454,05 €)

Telefon (povezano z varovanjem): 391,39 (lansko leto: 403,75 €)

Razni nepovezani stroški (paramenti itd.) 240,50 € (lansko leto: 40,50 €)

Skupaj s prenosom iz lanskega leta, stanje župnijskih financ (gotovina in bančni račun) dne 12.12.2017 znaša: 26.234,17 (lansko leto: 938,48 €)

Pojasnilo: finance duhovnika in finance župnije so ločeni. Duhovnik živi od mašnih darov, to je 17,00 € na dan. Darovi za vsako drugo, tretjo ali četrto sveto maše so oddani na škofijo. Duhovnik lahko sprejem dar ob podeljevanju zakramentov, štolnino ob pogrebih, ki znaša 29,00 €. Prav tako mu pripada en ofer na leto, bera, ter drugi darovi, ki mu jih verniki namenijo. Iz vseh teh darov si duhovnik plačuje zavarovanje (obvezno, dodatno, zdravstveno, pokojninsko, itd.), osnovne življenjske stroške (obleka, hrana, zdravila itd.), ter vse ostalo, kar je potrebno (avto, telefon, internet, itd.). Povprečno na mesec duhovnik v župniji Dolenja vas dobi 585,87 € + ofer na zahvalno nedeljo. Hvala vsem za vse darove, tako v obliki denarja, kakor v naturalijah (drva, jajca, meso itd.)

Vsa ostala denarna sredstva, ki se zbere pri verski dejavnosti (puščice, nabiralniki, darovi namesto cvetja na grob, donacije itd.) pa pripadajo župniji oz. škofiji.

Če ima kdo pomisleke o finančno-gospodarskem vodenju župnije ima v času uradnih ur pravico do vpogleda finančno-gospodarskih knjig.

V sredo 27. decembra ob 18.30 pa vabljeni na ogled opere Rigoletto – G.Verdija.

 

POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2018

Svečnica – 2.2.2018
Pepelnica – 14.2.2018
Cvetna nedelja – 25.3.2018
Velika noč – 1.4.2018
Prvo sveto obhajilo – 22.4.2018
Sveta birma – 29.4.2018
Binkošti – 10.5.2018
Sveto Rešnje Telo in kri, (Telovska procesija) – 31.5.2018
Srce Jezusovo 8.6.2018