Velikonočni prazniki

CVETNA NEDELJA, 5. APRIL 2020
Na cvetno nedel jo se spominjamo tistega dogodka, ko je Jezus kot prerok na osličku prijahal v Jeruzalem. Jeruzalemčani so ga seveda s prejel iz veliko častjo in navdušenjem, predenj na pot so polagali palmove liste, kakor se spodobi za preroka in kralja. Iztega izhaja običaj , da prinesemo v cerkev zelenje, butare, ki jih duhovnik blagoslovi. Ni razloga, da tudi letos svojih domov ne bi okrasili z butarami in zelenjem.

Župnik obhaja v zaprti župnijski cerkvi sveto mašo, brez navzočnosti ljudstva in brez somaševanja. Pri bogoslužju prebere pasijon po Mateju. Na cvetno nedeljo bosta dve maši, prenos preko facebook-a iz župnijske cerkve bo ob 10-ih. Lahko pa jo tudi spremljate po TV SLO 2. Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Blagoslovljena voda se nahaja v delu župnijske cerkve v Dolenji vasi, ki je odprta vsak dan od 8.30 do 17.30 (18.30) , razen v nedeljo, ko je odprta samo popoldne.

Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb oziroma širjenja epidemije.

Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).

VELIKI ČETRTEK, 9. APRIL 2020
Na veliki četrtek se spominjamo Jezusove zadnje večerje. Na ta dan Jezus postavi zakrament svete maše – evharistije. S tem zakramentom Jezus omogoči svojo navzočnost do konca sveta. To kar se je dogodilo pri zadnji večerji se je nato dogodilo na veliki petek in na Veliko noč.

Krizmena maša na veliki četrtek bo prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile. Vsaka škofija bo določila datum krizmene maše; takrat bodo duhovniki prejeli sveta olja.

Vsem župnikom (duhovnikom) se za ta dan izjemoma dovoljuje, da obhajajo večerno sveto mašo v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov.

Umivanje nog, že dano na izbiro, se opusti. Ob koncu svete maše se opusti procesijo z Najsvetejšim zakramentom. Najsvetejše se shrani v tabernakelj.

Sveta maša bo ob 19-ih. Mogoč bo prenos preko facebook-a.

Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo.
Javno celonočno češčenje Jezusa v Getsemaniju letos odpade. Po maši bom opravil križev pot in rožni venec Božjega usmiljenja.


VELIKI PETEK, 10. APRIL 2020
Na veliki petek Jezus opravi križev pot , ter križanje in smrt na Golgoti. Na ta dan je ustanovljen zakrament svete spovedi. Vsakič ko gremo k spovedi, gremo na nek način na Golgoto, saj spoved ni nikdar prijetna. Tudi zame, kot duhovniku je spovedati se, zelo neprijetna stvar, saj moram priznati, da sem grešen, nepopoln, nedovršen človek, zmožen vsakršne neumnosti. V spovednici – na Golgoti pribijemo svoje grehe na les križa. Spoved – Golgota ni cilj, temveč nujno potrebno sredstvo, da lahko doživimo slavo velikonočnega vstajenja. Prosim Vas, da opravite spoved takoj, ko bodo izredne razmere minile.

Na veliki petek ob 15-ih vabljeni da doma zmolite križev pot. Župnik (duhovnik) opravi bogoslužje velikega petka sam in brez navzočnosti vernikov, v zaprti cerkvi, v najbolj osnovni in preprosti obliki (brez petja in prinašanja križa v procesiji v Božji grob).

Obred po potekal ob 19-ih. Omogčen bo tudi prenos preko facebooka.

Vabljeni, da spremljate križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer).
Na veliki petek se ne zvoni z zvonovi (do velikonočne vigilije).
Nabirka za Sveto deželo je prestavljena z velikega petka na praznik povišanja svetega Križa (14. september 2020).


VELIKA SOBOTA, 11. APRIL 2020
Na veliko soboto Jezus leži v grobu. Na ta dan običajno zjutraj prižgemo velikonočni ogenj in z njim prižgemo domača kurišča. K tradiciji velike sobote spada tudi priprava in blagoslov velikonočnih jedi. Ta jedila imajo velik simbolni pomen. Košara predstavlja Jezusov grob. Šunka predstavlja Jezusovo telo, hren žebelje, pirhi pa Jezusove kaplje krvi. Potica, nekoč je bila okrogla pa predstavlja Jezsuovo trnjevo krono. Prtič na košari pa predstavl ja Jezsuove smrtne povoje – smrtni prt. Velikonočna jedila po starodavni navadi zaužijemo na veliko noč zjutraj, po vstajenjski sveti maši. Grob je prazen in prazna postane tudi naša košara.

Blagoslov in delitev ognja letos odpade.
Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.

V župniji Dolenja vas bo prenos blagoslova velikonočnih jedi ob 12-ih iz župnijske cerkve preko facebook-a in sicer po naslednjem obredu, da boste lahko tudi v doma spoštljivo blagoslovili jedila:

Blagoslov velikonočnih jedil
1. Znamenje križa
2. Desetka rožnega venca
3. Božja beseda
Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

VELIKA SOBOTA, VIGILJA, 11. APRIL 2020 OB 20-IH.
Ko Jezusovi učenci bdijo in čakajo na Jezusovo vstajenje imamo katoličai velikonočno vigilijo. To je najčudovitejša sveta maša, polna lepih in globoko pomenljivih simbolov. To je višek krščanskega leta in vir iz katerega jemljemo moč za življeje. Bdimo, čakamo, molimo ob Božji besedi in sveti evharistiji na Jezusovo vstajenje od mrtvih.

Duhovniki velikonočno vigilijo opravijo ob 20.00, sami zgolj v zaprtih župnijskih cerkvah. Na začetku se opusti začetek vigilije ali lucernarij, prižiganje ognja. Takoj se prižge svečo. Procesijo se opusti, nato pa mašnik izreče velikonočno oznanilo (Exsúltet). Sledi besedno bogoslužje. Pri krstnem bogoslužju se samo obnovijo krstne obljube (prim. Missale Romanum, str. 371, št. 55). Sledi evharistično bogoslužje.

Obred bdenja – vigilija se bo iz župnijske cerkve prenašal ob 20-ih preko facebooka. Vabljeni ste, da spremljate obred s prižganimi svečami v svojih domovih.
Zvonovi po velikonočni vigiliji lahko spet zvonijo.

 

VELIKA NOČ, 12. APRIL 2020
Na Veliko noč Božja ljubezen obudi Jezusa od mrtvih. To je tisto pravo krščansko upanje, ki ni samo goli optimizem, da lahko Bog tudi iz največje nesreče, iz največjega zla napravi nekaj dobrega. Seveda v moči ljubezni. Iz hvaležnosti se udeležujemo vstajaneske maše in seveda vstajenjske procesije. Ljubezen obuja od mrtvih, četudi ta ljubezen vključuje tudi bolečino in samoto Golgote.

Župniki (duhovniki) darujejo velikonočno mašo sami v svojih zaprtih župnijskih cerkvah brez udeležbe vernikov in brez somaševanja.
Vstajenska sveta maša bo v župnijski cerkvi potekala ob 7-ih zjutraj.
Prenos bo omogočen preko facebook-a.
Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka
Znamenje križa.
Oče naš.
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Župniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika.
Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.35).

Škofje vabijo vse duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike, da spremljajo prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

 

VELIKONOČNI PONEDELJEK, 13. APRIL 2020
Velikonočni ponedeljek ali Emavs ponazarja tisti dogodek, ko sta šla razočarana učenca iz Jeruzalema v Emavs, na poti se jima pridruži Jezus. Najprej ga nista prepoznala, ter mu razočarano pripovedujeta o upih, ki sta jih goji la do Jezusa. Jezus jima nato odpre oči in učenca prepoznata vstalega Jezusa. Vsa vesela se odpravi ta naprej in oznanjata veselo novico. Zato katoličani na Emavs obiskujemo svoje bližnje in jim prinašamo veselo novico – Jezus je vstal, aleluja, aleluja.

Duhovnik obhaja sveto mašo sam in brez navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi. Maša na velikonočni ponedeljek bo ob 10-ih ko bo tudi prenos iz župnijske cerkve preko facebook-a.
Na velikonočni ponedeljek naj se odpovedo obiski (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije.

BELA NEDELJA, 19. APRIL 2020
Duhovnik opravi sveto mašo sam in brez navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi. Prenos maše bo ob 10-ih preko facebook-a.
Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).

 

DOLOČILA GLEDE SPOVEDOVANJA
1. Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem in velikonočnem času, ko je zaradi izrednih razmer onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo iskreno kesanje ter zmolijo kesanje (Moj Bog, žal mi je …). »Kesanje morajo navdihovati nagibi, ki izhajajo iz vere« (KKC 1492). Papež Frančišek je med jutranjo sveto mašo 20. marca 2020 v kapeli doma sv. Marte v Vatikanu med pridigo spregovoril o odpuščanju grehov, ko vernik ne more prejeti zakramenta svete spovedi: Vem, da greste mnogi izmed vas ob veliki noči k spovedi, da bi se ponovno srečali z Bogom. Vendar pa mi bodo mnogi rekli: »Oče, kje lahko najdem duhovnika, spovednika, ker ne smem iti od doma? In jaz se želim spraviti z Gospodom, želim, da me On objame, da me moj Očka objame … Kaj naj storim, če ne najdem duhovnikov?« Stori to, kar pravi Katekizem. Zelo jasno je: če ne najdeš duhovnika, da bi se spovedal, se pogovori z Bogom, on je tvoj Oče, povej mu resnico: »Gospod, zakuhal sem to, to in to … Oprosti mi.« In prosi ga odpuščanja z vsem srcem, z molitvijo kesanja in mu obljubi:»Kasneje se bom spovedal, vendar zdaj mi odpusti.« In takoj se boš vrnil v Božjo milost. Če v bližini ni duhovnika, lahko sam pristopiš k Božjemu odpuščanju, kakor nas uči Katekizem. Pomislite: to je pravi trenutek, to je primeren trenutek. Dobro opravljena molitev kesanja – tako bo naša duša postala bela kot sneg. Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nad vse, se imenuje »popolno kesanje« (kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje odpušča male grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej pristopiti k zakramentalni spovedi, doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov (KKC 1452).

2. Škofje določajo, da duhovniki zaradi nevarnosti širjenja okužb vernikom ne smejo podeljevati zakramenta sprave.

3. Spoved po telefonu oziroma spletu ni veljavna.

4. V primeru, ko zdravstvene ustanove (bolnišnice), dom upokojencev oziroma civilna zaščita zagotovijo zaščitno opremo duhovniku, lahko ta vernikom (bolnikom) v smrtni nevarnosti podeli zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe.

5. Škofje določajo, da glede na trenutne razmere še ne veljajo pogoji za podelitev dovoljenja duhovnikom za skupno odvezo. Če bi v posameznem kraju prišlo do izrazitega povečanja števila okuženih, se lahko lokalni župnik obrne na krajevnega škofa in ga prosi za dovoljenje za podelitev skupne odveze.

V primeru hude življenjske nevarnosti, stiske, bolezni seveda lahko prejmete zakramente. V takih primerih me kontaktirajte na tel : 031/347-427 oz. na e-mail : ales.pecavar@rkc.si in se bomo dogovorili za individualno obravnavo.


DAR POSEBNIH ODPUSTKOV
Apostolska penitenciarija je 19. marca 2020 izdala dekret, s katerim podeljujejo vernikom poseben odpustek. Da bi mogli vsi, ki trpijo zaradi Covid-19, prav v skrivnosti tega trpljenja ponovno odkriti »odrešujoče Kristusovo trpljenje« (prav tam, št. 30), Apostolska penitenciarija ex auctoritate Summi Pontificis v zaupanju v besedo Kristusa Gospoda in z duhom vere, upoštevajoč trenutno epidemijo, ki se širi, ter da bi zaživeli v luči osebnega spreobrnjenja, podeljuje dar odpustkov pod sledečimi pogoji. Popolni odpustek se podeli vernikom s koronavirusom, ki se po odredbi zdravstvenih oblasti nahajajo v karanteni v bolnišnicah ali na svojih domovih, če so v stanju nenavezanosti na kakršen koli greh in so po komunikacijskih sredstvih duhovno navzoči pri obhajanju svete maše, molitvi rožnega venca, križevem potu ali pri drugih oblikah pobožnosti ali če vsaj zmolijo vero, očenaš in se v molitvi pobožno obrnejo k blaženi Devici Mariji ter to preizkušnjo v duhu vere v Boga in ljubezni darujejo bratom in sestram z željo, da bi izpolnili običajne pogoje (zakramentalno spoved, sveto obhajilo in molitev po namenu svetega očeta), čim bo to mogoče. Zdravstveni delavci, družinski člani in tisti, ki se po zgledu usmiljenega Samarijana izpostavljajo tveganju okužbe ter pomagajo obolelim za koronavirusom v skladu z besedami božjega Odrešenika: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13), bodo na enak način deležni daru popolnega odpustka pod istimi pogoji. Poleg tega Apostolska penitenciarija ob enakih pogojih ob trenutni svetovni epidemiji voljno podeljuje popolni odpustek tudi tistim vernikom, ki obiščejo ali počastijo Najsvetejši zakrament ali vsaj pol ure berejo Sveto pismo ali zmolijo rožni venec, križev pot ali rožni venec Božjega usmiljenja, da bi po posredovanju vsemogočnega Boga prenehala epidemija, v olajšanje vseh okuženih in za večno zveličanje vseh, ki jih je Gospod že poklical k sebi. Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti zakramenta bolniškega maziljenja in svete popotnice, in izroča Božjemu usmiljenju vse in vsakogar v moči občestva svetnikov ter podeljuje verniku popolni odpustek v trenutku smrti pod pogojem, da je pravilno pripravljen in da je običajno za časa življenja molil kakšno molitev (v tem primeru nadomesti Cerkev tri običajne zahtevane pogoje). Za prejem tega odpustka je priporočljivo, da ima vernik pri sebi razpelo ali križ (prim. Enchiridion indulgentiarum, štev. 12).


VEROUK, BIRMA IN PRVO OBHAJILO
V skladu z Izrednimi navodili slovenskih škofov za preprečevanje širjenja COVID-19 je verouk do preklica odpovedan. Škofje so prestavili birme na čas, ko bodo odpravljeni ukrepi za omejevanje epidemije in ko bodo birmanci ustrezno pripravljeni. Krajevni škofje bodo duhovnikom pravočasno posredovali navodila o birmah. Zaradi resnosti trenutka in izrednih razmer, ki so nastale ob epidemiji, naj duhovniki vedno mašujejo spoštljivo in dostojanstveno ob upoštevanju liturgičnih opravil. Mašujejo naj v zaprti cerkvi oziroma kapeli, da se prepreči zbiranje vernikov oziroma zmanjša možnost širjenja epidemije. Naj bo v letošnjih praznikih več prostora in časa namenjenega sveti tihoti, ki nas nagovarja bolj kot poplava nepremišljenih besed: »Brez tihote Bog izgine v hrupu. Če svet ne bo ponovno odkril tihote, je izgubljen. Potem se zemlja pogreza v nič« (kard. Robert Sarah, Moč tihote).

RAZNA NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV
Škofje vabijo vernike, da po svojih zmožnostih darujejo svete maše in podprejo svoje duhovnike s prostovoljnimi darovi, ki jih lahko nakažejo na bančni račun župnije ali osebno izročijo po prenehanju epidemije. Vse duhovnike in vernike vabijo, da redno spremljajo spletno stran www.katoliska-cerkev.si ter spletno stran svoje škofije in župnije.

Škofje poudarjajo, da še vedno veljajo vse določbe, vsebovane v Izrednih navodilih slovenskih škofov za preprečevanje širjenja COVID-19, ki so jih škofje ordinariji sprejeli 12. marca 2020. Duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki naj odločno uresničujejo državna navodila za preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega zdravja in zdravja bližnjih.